ALGEMENE VOORWAARDEN JACOBS BREDA ELECTRONICS V.O.F.BUSINESS TO BUSINESS (ZAKELIJKE LEVERINGEN)

ALGEMENE VOORWAARDEN JACOBS BREDA ELECTRONICS V.O.F.BUSINESS TO BUSINESS (ZAKELIJKE LEVERINGEN)

1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Algemene Voorwaarden: Onderhavige Algemene Voorwaarden;

2. J.B.E.: De vennootschap onder firma Jacobs Breda Electronics V.O.F., gevestigd te (4813 BD) Breda, aan het adres Liesbosstraat 14;

3. Overeenkomst: De overeenkomst tussen J.B.E. en Wederpartij, waarvan deze Algemene Voorwaarden deel uitmaken;

4. Wederpartij: De wederpartij van J.B.E. in de rechtsbetrekkingen zoals omschreven in artikel 2;

5. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet;

6. Zaken: Al hetgeen door J.B.E. wordt aangeboden, alsmede al hetgeen door J.B.E. aan Wederpartij wordt geleverd en/of wordt verhuurd en/of anderszins ter beschikking wordt gesteld.

 

2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden maken deel uit van en zijn van toepassing op alle door Wederpartij gedane (prijs)aanvragen, op alle door J.B.E. gedane aanbiedingen, op alle door Wederpartij aan J.B.E. verstrekte opdrachten, op alle opdrachtbevestigingen van J.B.E. en op alle tot stand gekomen Overeenkomsten tussen J.B.E. en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen J.B.E. en Wederpartij.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden, dan wel afwijkende bepalingen, voorwaarden en/of afspraken zijn slechts geldig indien en voor zover deze schriftelijk, dan wel via elektronische weg, uitdrukkelijk door J.B.E. zijn geaccepteerd en bevestigd.

3. Aanbod en totstandkoming van de Overeenkomst

3.1 Iedere door of namens J.B.E. gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt J.B.E. niet. Bovendien is ieder door J.B.E. geplaatst aanbod slechts geldig zolang de voorraad strekt.

3.2 Een door of namens J.B.E. gedaan kortingsaanbod geldt slechts gedurende de bij het aanbod vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod. Alsdan kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.

3.3 Alle bij de offertes, voorstellen en aanbiedingen verstrekte documenten, informatie, bescheiden en overige zaken blijven (het intellectuele) eigendom van J.B.E. Op eerste verzoek van J.B.E., alsook indien Wederpartij niet binnen de door J.B.E. gestelde termijn een Overeenkomst sluit, dienen alle hier bedoelde documenten, informatie, bescheiden en overige zaken binnen twee werkdagen aan J.B.E. te worden geretourneerd.

3.4 Alle door of namens J.B.E. verstrekte samples, alsmede alle overige door J.B.E. als voorbeeld verstrekte zaken zijn nimmer bindend voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door J.B.E. aan Wederpartij verkochte/verhuurde/ter beschikking gestelde zaken. Afwijkingen van verstrekte samples/als voorbeeld verstrekte zaken geven Wederpartij nimmer recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de Overeenkomst. 

3.5 Behoudens het hierna gestelde komt een Overeenkomst tussen J.B.E. en Wederpartij eerst dan tot stand nadat J.B.E. de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en/of via elektronische weg heeft bevestigd.

3.6 Eventueel na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede mondelinge afspraken en/of toezeggingen door (personeel van) J.B.E., binden J.B.E. slechts indien J.B.E. deze afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen uitdrukkelijk schriftelijk, dan wel via elektronische weg heeft bevestigd.

3.7 Indien J.B.E. de Overeenkomst niet heeft bevestigd, doch met instemming van Wederpartij wel al een aanvang met het uitvoeren van de Overeenkomst heeft gemaakt, wordt de Overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen.

 

4. Prijzen en betalingen

4.1 Tenzij schriftelijk, dan wel via elektronische weg anders overeengekomen, zijn alle door Wederpartij aan J.B.E. verschuldigde prijzen uitgedrukt in Euro’s, exclusief omzetbelasting (BTW), exclusief overige op de Overeenkomst vallende belastingen, exclusief vervoerskosten en exclusief verpakkingskosten.

4.2 J.B.E. kan kennelijk evidente fouten in de door haar vermelde prijzen immer herstellen. Indien Wederpartij een Overeenkomst heeft gesloten met J.B.E., waarbij sprake is van een kennelijk evidente fout in de vermelde prijs, is J.B.E. gerechtigd deze prijs aan te passen. Wederpartij is aan deze prijswijziging gebonden. In een dergelijk geval kan Wederpartij de overeenkomst met J.B.E. binnen vijf werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk ontbinden.

4.3 J.B.E. is bevoegd de met Wederpartij overeengekomen prijs te allen tijde te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen, dan wel indien dit het gevolg is van kostenverhogende omstandigheden die niet te wijten zijn aan J.B.E. Wederpartij is in een dergelijk geval gebonden aan deze wijziging, doch heeft – indien de prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst plaatsvindt - dan wel de bevoegdheid om de Overeenkomst met J.B.E. binnen vijf werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk te ontbinden.

4.4 Betaling door Wederpartij dient te geschieden op de door J.B.E. aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door J.B.E. aangegeven wijze is verricht.

4.5 Indien J.B.E. verzoekt om volledige vooruitbetaling en Wederpartij hiertoe overgaat, heeft dit te gelden als een Overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.

4.6 Indien Wederpartij niet de (volledige) prijs vooruitbetaalt, terwijl J.B.E. hier wel om heeft verzocht, heeft Wederpartij niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij J.B.E. schriftelijk dan wel via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen Wederpartij en J.B.E. geen Overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan Wederpartij zolang zij de (volledige) prijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier door J.B.E. wel om is verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende Overeenkomst, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling heeft plaatsgevonden. 

4.7 Indien J.B.E. niet verzoekt om volledige vooruitbetaling, dient betaling steeds te geschieden binnen acht dagen na factuurdatum.

4.8 Iedere betaling van Wederpartij strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door haar verschuldigde rente en van de aan J.B.E. verschuldigde incasso- en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

4.9 Wederpartij is nimmer bevoegd het aan J.B.E. verschuldigde bedrag met enig ander bedrag te verrekenen, dan wel haar betalingsverplichting(en) jegens J.B.E. op te schorten.

5. Verplichtingen Wederpartij

5.1 Wederpartij dient ervoor zorg te dragen dat alle informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken, welke J.B.E. overeenkomstig haar oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan J.B.E. ter beschikking worden gesteld.

5.2 Wederpartij dient zorgvuldig na te gaan of voor het gebruik en/of het in het bezit hebben van de bij J.B.E. gekochte en/of gehuurde en/of anderszins door J.B.E. aan Wederpartij ter beschikking gestelde zaken een vergunning is vereist. Wederpartij dient zelf te zorgen voor het verkrijgen van alle benodigde vergunningen. J.B.E. is nimmer aansprakelijk voor eventuele boetes en/of ontstane schade ten gevolge van het niet beschikken over de benodigde vergunning(en) zijdens Wederpartij.

5.3 In het geval dat Wederpartij zaken van J.B.E. huurt en/of ter beschikking krijgt gesteld, dient Wederpartij ervoor te zorgen dat de betreffende zaken gedurende deze gehele (huur)periode afdoende zijn verzekerd tegen ten minste beschadiging, diefstal en verlies. De kosten van deze verzekering(en) zijn voor rekening van Wederpartij. Wederpartij is aansprakelijk voor alle schade(s) ontstaan tijdens of door de betreffende (huur)periode.    

5.4 Indien Wederpartij enig aan de Overeenkomst verbonden risico heeft verzekerd, is zij gehouden J.B.E. te vrijwaren voor de door J.B.E. geleden en te lijden schade als gevolg van de verwezenlijking van dit risico.

5.5 Wederpartij is niet bevoegd om de rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst of daaruit voortvloeiende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk aan derden over te dragen.

6. Levering en uitvoering van de Overeenkomst

6.1 De door J.B.E. vermelde levertijden gaan pas in nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, J.B.E. alle benodigde gegevens van Wederpartij heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door Wederpartij verschuldigde vooruitbetaling is ontvangen.

6.2 Tenzij J.B.E. schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door J.B.E. vermelde levertijden niet in het geval dat de zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.

6.3 J.B.E. is immer gerechtigd om uiterlijk één werkdag voor het verstrijken van de overeengekomen levertijd, de overeengekomen levertijd eenmalig eenzijdig met dertig werkdagen te verlengen. Wederpartij kan in een dergelijk geval geen rechten ontlenen aan de in de Overeenkomst aangegeven levertijd.

6.4 Levering geschiedt ‘af vestiging’ van J.B.E. Het risico met betrekking tot de betreffende zaken gaat op Wederpartij over op het moment van inladen van die zaken ten behoeve van het transport naar Wederpartij of naar de door Wederpartij aangeduide plaats, dan wel, indien Wederpartij de zaken bij de vestiging van J.B.E. komt ophalen, op het moment van afgifte van de betreffende zaken aan Wederpartij.

6.5 Na levering zijn de zaken voor risico van Wederpartij, ook indien J.B.E. nadien nog werkzaamheden (heeft) verricht met of aan de geleverde zaken, dan wel behulpzaam is bij de montage en/of het gereedmaken en/of de installatie van de geleverde zaken.

6.6 Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is J.B.E. bevoegd om aan Wederpartij een vervangende zaak te verstrekken. Uiterlijk bij de levering van de vervangende zaak zal aan Wederpartij worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd.

6.7 J.B.E. is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd; Wederpartij is dan gebonden aan deze (deel)facturen.

6.8 J.B.E. is gerechtigd om zonder voorafgaande toestemming van Wederpartij meerwerk uit te (doen) voeren en door te berekenen, indien de kosten van het meerwerk niet meer bedragen dan 10% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.

6.9 J.B.E. is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst. J.B.E. is niet aansprakelijk voor door deze derden veroorzaakte schade(s).  

6.10 Alle door en/of namens J.B.E. gegeven adviezen, suggesties en tips omtrent plaatsing en/of het gebruik van de zaken worden naar beste weten verstrekt, doch zijn vrijblijvend en kunnen nimmer tot enige aansprakelijkheid zijdens J.B.E. leiden.

 

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 J.B.E. blijft eigenaar van alle geleverde en nog te leveren zaken totdat Wederpartij alle vorderingen van J.B.E., uit welke hoofde dan ook, daaronder begrepen vorderingen die voortvloeien uit de niet nakoming door Wederpartij van Overeenkomsten, zoals vorderingen ter zake schade, boete, rente en kosten, volledig heeft voldaan en algehele betaling is geschied. Wederpartij draagt niettemin het risico voor alle schade, welke door haar of door derden aan de betreffende zaken wordt veroorzaakt.

7.2 Zolang er op geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust, is Wederpartij niet gerechtigd deze zaken te vervreemden of te bezwaren. Wederpartij is verplicht de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd, met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van J.B.E. te bewaren.

7.3 Wederpartij machtigt J.B.E. onherroepelijk om, indien Wederpartij niet voldoet aan haar (betalings-)verplichtingen jegens J.B.E., zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen. Wederpartij zal volledige medewerking verlenen aan vorenbedoelde terugname en geeft bij voorbaat onvoorwaardelijke en onherroepelijke toestemming aan J.B.E., en aan door J.B.E. aan te wijzen derden, om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van J.B.E. zich bevinden.

 

8. Verbod doorverkoop

8.1 Zonder voorafgaande schriftelijke, dan wel via elektronisch weg gegeven expliciete toestemming van J.B.E., is het Wederpartij verboden de zaken die geleverd zijn door J.B.E. en/of van J.B.E. afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf of om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van J.B.E.

8.2 Overtreding door Wederpartij van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens Wederpartij in de zin van artikel 10.1 van deze algemene voorwaarden.

 

9. Overmacht

9.1 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft J.B.E. het recht de Overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de Overeenkomst te (doen) ontbinden en/of op te zeggen, dan wel de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop J.B.E. geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor J.B.E. niet in staat is haar verplichtingen jegens Wederpartij na te komen.

9.3 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog(sgevaar), oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering door toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enig via overheidswege te verkrijgen vergunning.

9.4 J.B.E. kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de Overeenkomst verhindert, intreedt nadat J.B.E. haar verbintenis had moeten nakomen.

9.5 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van (de uitvoering van) de Overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.

10. Verzuim, opschorting, ontbinding, rente en kosten

10.1 Indien Wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan haar betalingsverplichtingen voldoet, Wederpartij een of enige andere van haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met J.B.E. niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Wederpartij failliet is verklaard, aan Wederpartij surseance van betaling is verleend, de wettelijke schuldsaneringsregeling op Wederpartij van toepassing is verklaard, Wederpartij onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin Wederpartij niet langer vrijelijk over haar vermogen kan beschikken, in geval inontvangstneming door Wederpartij van de levering achterwege blijft en in geval Wederpartij door J.B.E. verzocht is om zekerheden te stellen voor voldoening van haar verplichtingen en deze zekerheden niet (tijdig) worden verstrekt, dan wel onvoldoende zijn, dan zijn de vorderingen van J.B.E. onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Wederpartij van rechtswege in verzuim. J.B.E. is in een dergelijk geval voorts bevoegd, naar haar keuze, tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de Overeenkomst met Wederpartij en/of tot eenzijdige tussentijdse opzegging van de Overeenkomst zonder inachtneming van een opzegtermijn en/of tot opschorting van haar verplichtingen.

10.2 Over de tijd dat Wederpartij met de betaling in verzuim is, is Wederpartij over het aan J.B.E. verschuldigde bedrag rente verschuldigd. Deze rente is op jaarbasis gelijk aan de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW, verhoogd met 2%.

10.3 Nadat Wederpartij in verzuim is gekomen, is J.B.E. bevoegd zonder nadere ingebrekestelling tot invordering over te gaan van het aan haar verschuldigde bedrag. Alle daaraan verbonden kosten, waaronder zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten worden verstaan, zijn voor rekening van Wederpartij. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten worden berekend conform het ‘Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten’. 

 

11. Reclames

11.1 Wederpartij dient het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat het geleverde haar ter beschikking wordt gesteld. Hierbij dient Wederpartij na te gaan of het geleverde aan de Overeenkomst beantwoordt. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Wederpartij dit terstond schriftelijk aan J.B.E. te melden. Indien niet terstond en uiterlijk binnen twee werkdagen na ontvangst te dezer zake is gereclameerd, dan gelden de door J.B.E. verrichte werkzaamheden en/of geleverde zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen en/of dergelijke documenten, als juist en volledig door Wederpartij aanvaard.

11.2 Wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst nadien aan de dag treden, uiterlijk binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk te reclameren.

11.3 In afwijking van het in artikel 11.1 en 11.2 bepaalde, dient reclamering ten aanzien van geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden waarvoor een beproeving of keuring plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop de beproeving of keuring plaatsvindt en ter plaatse waar deze beproeving of keuring plaatsheeft, en vervolgens terstond schriftelijk aan J.B.E. te worden bevestigd.

11.4 Indien Wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3 reclameert, kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan haar reclame.

11.5 Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3, is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van J.B.E., gegrond blijkt te zijn, zal J.B.E. de gebreken kosteloos herstellen, zonder dat Wederpartij daarnaast nog enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook. 

11.6 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 11.5 te kunnen beroepen, dient Wederpartij:

- J.B.E. tijdig, als bedoeld in de artikelen 11.1, 11.2 en 11.3, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;

- de aard en de grond van de klachten nauwkeurig op te geven;

- te bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van J.B.E.;

- te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van de geleverde zaken;

- te bewijzen dat de door J.B.E. geleverde zaken na levering door J.B.E. niet (verder) door Wederpartij en/of een derde zijn verwerkt, behandeld of anderszins zijn bewerkt; en 

- J.B.E. alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.

11.7 Indien de kosten van het alsnog verrichten van de werkzaamheden zoals overeengekomen en/of de kosten van herstel, naar het oordeel van J.B.E., niet in verhouding staan tot het belang van Wederpartij hierbij, dan heeft Wederpartij – indien J.B.E. ter zake aansprakelijk is - recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 12, waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. J.B.E. is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 11.5 omschreven verplichting.

11.8 Terugzending van het geleverde komt voor rekening en risico van Wederpartij en kan slechts plaatsvinden na voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming en verzendinstructies van J.B.E.

 

12 Beperking aansprakelijkheid

12.1 De aansprakelijkheid van J.B.E., als bedoeld in artikel 11.7, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 12. 

12.2 J.B.E. kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Algemene Voorwaarden;

b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van J.B.E. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Algemene Voorwaarden.

12.3 J.B.E. is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.

12.4 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door J.B.E. leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag dat door de verzekeraar van J.B.E., op grond van de door J.B.E. afgesloten verzekering, aan J.B.E. voor het betreffende geval wordt uitgekeerd.

12.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 12.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid van J.B.E. beperkt tot het door J.B.E. voor de desbetreffende Overeenkomst aan Wederpartij in rekening gebrachte koopprijs/huurprijs/orderbedrag, zulks met een maximum van € 5.000,00.

12.6 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is J.B.E. in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van de betreffende (verkochte/verhuurde/ter beschikking gestelde) zaken of door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven is geschikt. Tevens is J.B.E. niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de  betreffende zaken respectievelijk de door J.B.E. verrichte werkzaamheden, indien:

- het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt niet bestond op het tijdstip van levering/verstrekking door J.B.E.;

- het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door J.B.E. geleverde/verhuurde/ter beschikking gestelde zaken en/of verrichte werkzaamheden in overeenstemming zijn met dwingende overheidsvoorschriften;

- het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van onzorgvuldig gedrag van Wederpartij, van het personeel van Wederpartij, van door of namens Wederpartij ingeschakelde personen of van enige andere persoon aan de zijde van Wederpartij;

- het gebrek te wijten is aan informatie, instructies, gegevens en aanwijzingen die door of namens Wederpartij aan J.B.E. zijn verstrekt;

- de schade is ontstaan door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid zijdens Wederpartij;

- de schade is ontstaan doordat Wederpartij in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de website van J.B.E. vertoonde omschrijvingen.

12.7 Wederpartij vrijwaart J.B.E. volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door J.B.E. aan Wederpartij geleverde zaken respectievelijk de door J.B.E. verrichte werkzaamheden.

12.8 Tenzij J.B.E. schriftelijk, dan wel via elektronische weg, expliciet anders heeft aangegeven, is J.B.E. niet gebonden aan door haar leveranciers, dan wel door overige derden, verstrekte garanties. Wederpartij kan jegens J.B.E. dan ook geen rechten (doen) ontlenen aan door (toe)leveranciers van J.B.E., dan wel door overige derden, verstrekte garanties. 

12.9 Elke aansprakelijkheid van J.B.E. vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de zaken door J.B.E. zijn geleverd respectievelijk de werkzaamheden door J.B.E. zijn verricht. De rechtsvordering tot schadevergoeding of tot herstel van Wederpartij jegens J.B.E. verjaart door verloop van één jaar nadat Wederpartij J.B.E. schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

13 Overige bepalingen

13.1 De titels van de artikelen van deze Algemene Voorwaarden dienen uitsluitend om de lezing van deze Algemene Voorwaarden te vergemakkelijken en kunnen dan ook niet worden gebruikt voor de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden.

13.2 In geval enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dan zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden niet geldig mocht zijn, maar wel geldig zou zijn indien deze een beperktere omvang of strekking zou hebben, dan zal deze bepaling automatisch gelden met de meest verstrekkende of omvangrijkste beperktere omvang of strekking waarmede of waarin zij wel geldig is.

13.3 Op elke rechtsverhouding tussen J.B.E. en Wederpartij, waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben, is het Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van toepasselijkheid van het ‘Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken’ (Weens Koopverdrag).

13.4 Alle geschillen tussen J.B.E. en Wederpartij zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht in het Nederlandse arrondissement Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.

13.5 De Nederlandse tekst van deze Algemene Voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

 

 

December 2013

Download voorwaarden b2b